Kasutajaleping

Coins.ee kasutajalepingu tingimused

Oleme müntide ostu-müügi ja mündioksjonite korraldamisega tegelev ettevõte. 
Internetileheküljel Coins.ee oksjonil saavad pakkumisi teha vaid registreerunud kasutajad. Registreerudes internetilehekülje Coins.ee.ee kasutajaks, kinnitad, et oled tutvunud käesoleva kasutajalepingu tingimustega (edaspidi Tingimused), nõustud Tingimustega ning kohustud Tingimusi täitma alljärgnevas:
 
1. Tingimuste ulatus ja tõlgendamine
1.1. Tingimused kehtivad kõikide interneti lehekülje https://auctions..coins.ee (edaspidi Lehekülg) kasutajaks registreerinud isikute (edaspidi Klient) ja Lehekülje omaniku Coins.ee OÜ vahel Leheküljel olevate teenuste kasutamisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Coins.ee kontaktandmed : Coins.ee OÜ, Reg. nr. 11970227
1.2.1. Sidevahendid: Tel 556 898 57, 55 020 73, e-posti aadress: info@coins.ee
1.3. Tingimuste p-s 1.1. nimetatud teenuste (edaspidi Teenused) all mõeldakse eelkõige, aga mitte ainult, Kliendile võimaluse andmist oksjonil osalemiseks nii pakkujana kui ostjana, osta Coins.ee poolt E-poes müüdavaid esemeid, samuti muid Leheküljel pakutavaid teenuseid (näiteks sertifitseerimine, konserveerimine jne).
1.4. Lisaks Tingimustele reguleerivad Kliendi ja Coins.ee vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, Leheküljel olevad Teenuse täpsemad tingimused ja väljakujunenud head tavad.
1.5. Kui mõni Tingimuste säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu seaduse sätetega, ei muuda see teiste sätete kehtivust.
1.6. Lehekülg ja kogu selle sisu õigused kuuluvad Coins.ee-le.
 
2. Teenuse üldtingimused
2.1. Coins.ee pakub Klientidele välja virtuaalse keskkonna, s.o. Lehekülje, kus Kliendid võivad teha pakkumisi esemete ostuks ning kasutada muid Teenuseid.
2.2. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kliendi ja Coins.ee vahel toimub elektroonilises vormis Tingimustes või Leheküljel sätestatud kontaktandmetel.
2.3. Kasutajaks (Kliendiks) registreerimine.
2.3.1. Kasutajakas (Kliendiks) võib registreerida ainult teovõimeline füüsiline isik.
2.3.2. Registreerimine on tasuta.
2.3.3. Coins.ee võib mõjuval põhjusel registreerimise tagasi lükata.
2.3.4. Registreeritud kasutajaks (Kliendiks) saamiseks tuleb täita registreerimisvorm.
2.3.5. Coins.ee kasutajakontod on konfidentsiaalsed ning ei kuulu avaldamisele kolmandatele osapooltele (v.a seaduses ettenähtud juhtudel).
2.3.6. Kliendi registreerimisel esitatud andmed kantakse Coins.ee kliendiregistrisse ning kasutatakse Coins.ee poolt osutatavate teenuste kvaliteedi tagamiseks või Coins.ee poolt osutatavate teenustega seotud reklaaminfo edastamiseks. Kohustuslikud andmed on ees nimi, perekonnanimi, kasutajanimi ja salasõna, posti aadress, e-posti aadress ning telefoniumber.
2.3.7. Registreerimisega annab Klient Coins.ee-le nõusoleku oma andmete kasutamiseks Tingimustes sätestatud viisil.
2.4. E-poe toodete tellimus jõustub alates tellimussumma laekumisest Coins.ee pangakontole.
2.4.1. Coins.ee alustab Tellimuse täitmist pärast Tellimussumma täies mahus Coins.ee arvele laekumist, millisest hetkest alates loetakse leping Toote ostmiseks Kliendi ja Coins.ee vahel sõlmituks.
 
3. Kliendi õigused ja kohustused
3.1. Kliendil on õigus:
3.1.1. kokkuleppel Coins.ee-ga oksjonil enampakkumisele tulevad mündid eelnevalt üle vaadata ning nende seisukorraga tutvuda;
3.1.2. kasutada Coins.ee keskkonda kooskõlas Tingimustega ja kehtivate õigusaktidega, sh esitada Coins.ee keskkonna kaudu Tellimusi, saada infot, esitada päringuid, muuta oma Kasutajaks registreerimisel esitatud andmeid jmt;
3.1.3. nõuda oma kasutajakonto sulgemist saates Coins.ee vastavava sisuline teade;
3.2. Pakkumise tegemisega kinnitab Klient, et ta on teadlik ostetava eseme seisukorrast, oksjonijärgselt ei ole õigust esitada Coins.ee vastu pretensioone eseme seisukorra kohta.
3.3. Klient kohustub:
3.3.1. esitama Lehekülje kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi ja telefoni numbrit;
3.3.2. kasutama Teenust üksnes seadustele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel;
3.3.3. enampakkumise korral eseme ostma, kui tema pakutud hind oli kõrgeim, v.a juhul kui esemele on komitendi poolt määratud piirhind, alla mille müüki ei toimu;
3.3.4. mitte moodustama andmebaase/nimekirju Lehekülje kasutajatest ükskõik millisel eesmärgil;
3.3.5. hoidma Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte;
3.3.6. viivitamatult elektronposti teel informeerima Coins.ee kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Lehekülje kasutajaks registreerumisel esitatutega;
3.3.7. viivitamatult elektronposti teel informeerima Coins.ee Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.
3.4. Klient kinnitab iga toimingu tegemisega Leheküljel, et ta:
3.4.1. on vähemalt 18. aastane teovõimeline isik, kellel on õigus teha Coins.ee leheküljel võimaldatud tehinguid;
3.4.2. täidab nõuetekohaselt kõiki Tingimustes sätestatud kohustusi;
3.4.3. on teadlik, et ostupakkumise tegemine toob kaasa siduva ostukohustuse / -lepingu ning et sellise kohustuse täitmata jätmisel vastutab Klient kohustuse rikkumisega tekitatud kahjude eest täies ulatuses;
3.4.4. Tingimustega nõustumisel ei ole Kliendi ja Coins.ee tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on Tingimustes selgesõnaliselt kirjas;
3.4.5. on teadlik asjaolust, et Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnuse sattumisel kolmandate isikute valdusesse on sellistel kolmandatel isikutel võimalik võtta Kliendile siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutab Klient ning et Coins.ee-l ei lasu kohustust kontrollida täiendavalt (s.o peale kasutajanime ja salasõna) Lehekülje kasutaja isikut.
3.4.6. on teadlik ja nõustub sellega, Coins.ee-l on õigus teostada Kliendi isikuandmete töötlemist vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele ja Tingimuste punktile 5.
3.5. Klient kohustub tasuma võidetud pakkumiste korral soetatud esemete eest koos oksjonitasude ja saatmiskuludega 10 päeva jooksul Coins.ee poolt esitatud elektroonilise arve alusel.
3.6. tähtaegselt tasumata arvetelt on Coins.ee-l õigus nõuda viivist 0,2% tähtaegselt tasumata summalt päevas.
3.6.1. Klient on teadlik, et Coins.ee-l on õigus edastada või loovutada sissenõutavaks muutunud, kuid täitmata nõue menetlemiseks kolmandale isikule. Kõik menetlemisega seotud kulud kannab klient.
3.7. Klient on teadlik, et kui viimane jätab tasumata tema poolt pakutud summa kohustub ta hüvitama kogu rikkumisega tekitatud kahju, sh kahju, mis tekkis müüjal sellest et hilisema müügi korral sai ta eseme eest vähem, kui ta oleks saanud siis, kui rikkuja ei oleks oma pakkumist teinud.
3.8. Kui Klient rikub tasu maksmise kohustust, mille tagajärjel tehingust taganetakse kohustub Klient lisaks kahju hüvitamisele maksma leppetrahvi 15% tehingu maksumusest, kuid mitte vähem kui 100€.
3.9. Klient vastutab kõigi ostetud esemete saatmis ja transpordiga seotud toimingute eest . va juhul kui saatmine toimub kindlustatud saadetisega.
3.10. Kõik saatmise ja transpordiga seotud kulud tasub Klient, kuna Klient valib saatmise viisi.
3.11. Klient vastutab Coins.ee keskkonnas sisestatud Tellimuste ja päringute andmete õigsuse eest.
 
4. Coins.ee õigused ja kohustused
4.1. Coins.ee väljastab iga müüdud eseme kohta arve. Arve edastamine toimub üksnes elektrooniliselt kliendi poolt edastatud kontakt e-postile. Arve loetakse edastatuks saatmise päevale järgnevast tööpäevast.
4.2. Coins.ee annab tähtajatu originaalsuse garantii kõikidele Coins.ee keskonnast ostetud müntidele, medalitele, märkidele, ordenitele, paberrahadele. Välja arvatud juhud kui on tegemist PCGS, NGC, PMG, ANACS, RNGA, HHP ettevõttete poolt sertifitseeritud esemetega või pealkirjas või kirjelduses on mainitud teisiti. 
4.3. Asjaolude ilmnemisel, mis võivad takistada esemete müüki oksjonil, võib Coins.ee oksjonilt kõrvaldada mistahes eseme.
4.4. Coins.ee on õigustatud omal valikul kas piirama või tühistama Kliendi Lehekülje kasutamisõigust, sh sulgema Kliendi kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti Kliendiks registreeruda juhul, kui Klient:
4.4.1. rikub Tingimusi või Tingimustest tulenevaid Kliendi kohustusi sh tasumisega viivitamine või osaline tasumine;
4.4.2. tegutseb vastuolus kehtivate õigusaktidega;
4.4.3. on esitanud Lehekülje kasutajaks registreerumisel või Lehekülje kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne.
4.5. Coins.ee on igal ajal õigustatud jälgima Leheküljel toimuvat tegevust, sh jälgima Lehekülje kasutajate poolt tehtavaid ostupakkumisi. Coins.ee võib teostada uurimusi kõigi väidetavate Tingimuste rikkumiste osas kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid.
4.6. Coins.ee on igal ajal õigustatud eemaldama Leheküljelt Kliendi poolt tehtud ostu pakkumisi juhul, kui sellised pakkumised on vastuolus Tingimuste, heade tavade või kehtivate õigusaktidega.